HƏZRƏT İSA (ə) və HƏZRƏT YƏHYA(ə)NIN ƏHVALATI - 4

:

ŞƏFA
Bir gün həvarilərin biri həzrət Məsihi öz evinə dəvət etdi. Həzrət onun dəvətini qəbul edib, onlara getdi. Yolda Məsih hərəkət edən və camaatın məsxərə etdiyi bir cavanı gördü. O cavan kar idi. Heç eşitmədiyindən bir söz də deyə bilmirdi. Heyrətlə insanlara baxırdı. Onlarsa ona gülürdülər.

Məsih əllərinin içini məhəbbətlə onun başına və qulaqlarına çəkdi. Möcüzə baş verdi. O cavan ilk dəfə olaraq eşitməyə başladı.
Camaatın istehza dolu sözləri bu macəraya təəccüb edən ifadələrlə əvəz olundu. Bəziləri Məsihə iman gətirib, o həzrətin adamlarına qoşuldular.
Məsih dostunun evinə gedən yolunu davam etdirdi. Səhər çağı Məsih qapısının döyüldüyünü eşitdi. Daşlar dayanmadan qapıya vurulurdu. Həzrət çölə çıxdı. Dəri xəstəliyinə düçar olmuş bir kişini gördü. Camaat ona daş ataraq şəhərdən çıxmağa məcbur edirdilər. Uzaqdan ona daş atırdılar. Ona olan nifrətlərini bildirirdilər. Məsih mübarək əlini onu üzünə çəkdi. Duzun suda əridiyi kimi, dəri xəstəliyinin əlamətləri də ondan getdi. O cavanın çöhrəsində sevinc göründü. Camaat həzrət Məsihə tərəf qaçıb, ondan bərəkət götürdülər.

HİYLƏ
Məsih kasıb və yoxsul, məhrum və yazıq insanlara görə belə yaşayırdı. O, insanları nura doğru çağırırdı. O, mübarək Mühəmməd peyğəmbərin (s) gəlişini onlara xəbər verirdi. Onu Müəzzi (izzət verən, möminləri əsarətdən qurtaran) adı ilə yad edərək deyirdi: “Tezliklə atanın (“ata” sözü təhrif olunmuş incillərə sonradan əlavə olunmuşdur – tərcüməçi) mənim adımla göndərəcəyi müqəddəs ruhun Müəzzisi hər şeyi sizə öyrədəcək. O, mənim sözlərimi sizin yadınıza salacaqdır.”
O həzrət Allah-taalanın Tövratda Musaya buyurduğunu onlar üçün oxuyurdu: “Sənin kimi onların arasından bir peyğəmbəri seçəcək və sözümü onun dili ilə bəyan edəcəyəm. O sifariş etdiyim hər şeyi onlara deyəcəkdir.”
Ona görə də, yəhudilər düşmənçilik edirdilər. Onlar camaatı Məsihi öldürmək üçün təhrik edirdilər. Onun bərəsində şaiyə yayıb deyirdilər: “O cadugərdir və həzrət Musanın dinindən çıxmışdır.”
Bir gün yəhudilər ibadətgaha tərəf getdilər. Məsih həvarilərlə orada idi. Onlar Məsihi öldürmək istəyirdilər.Hökumət məmurları işə qarışdılar. İsanı tutmaqda hakim Filatosun məqsədi fasiq yəhudiləri himayə etmək, İsanın fikir və peyğəmbərliyi barəsində araşdırma aparmaq idi.
Məsih məmurlar tərəfindən saraya gətirildi. Onun arxasınca səs-küy qalxdı. Filatos nigaranlıq və qəzəbləri barəsində onlarla söhbət etmək üçün saraydan çıxdı. Onlar hər tərəfdən qışqırırdılar: “O kafirdir. Dinsizdir. Xəyanətkardır.”
Gözətçilər sarayın qapılarını bağladılar. Filatos diqqətlə Məsihin çöhrəsinə baxdı. İsanın gözlərindən səfa və səmimiyyət yağırdı. Öz-özünə dedi: “Belə bir cavan mütləq parlaq düşüncələrə sahib olmalıdır.” Buna görə də, Filatos üzünü Həzrətə tutub dedi: “Bəziləri deyirlər ki, sən camaatı hökumətin əleyhinə təhrik edirsən.”
Məsih özünə etimadla dedi: “Mən camaatı ruhlarına qayıtmalarına dəvət edirəm. Dəvət edirəm ki, insan öz qardaşına ehsan və yaxşılıq etsin, yeganə Allaha ibadət etsin.”
Filatos yunan fəlsəfələrinin bəzi məzhəbləri barəsində məlumata malik idi. Ona görə də, İsanın fikir və düşüncələrində Roma hökumətinə təhlükə yaradacaq bir şey görmədi. O, sarayın qapılarını açıb, Məsihi azad etdi. Amma yəhudilər şayiə yaydılar ki, hakim Məsihin fikirlərinin təsiri altına düşmüşdür. O, padşaha xəyanət etmək istəyir.
Onlar çirkin və nanəcib insanlar idilər. Onlar təkcə şayiə yaymırdılar, həm də məktublar yazıb, Romaya göndərir və padşahdan o hakimi vəzifəsindən uzaqlaşdırmağı xahiş edirdilər.
Beləliklə, hərc-mərc bütün ölkəni bürüdü. Hakim işlərin onun əleyhinə başa çatacağından qorxaraq, yəhudilərlə razılığa gəldi və onları Məsihin barəsində azad buraxdı.
Kin və düşmənçilikdə yanan yəhudi və keşişlər canavar kimi Məsihin axtarışında idilər. Onlar dişləri ilə onu parçalamaq istəyirdilər. Amma günahına görə yox, onun insaniyyətinə görə. Allahın Musaya nazil etdiyi dinə bənzər həqiqi bir din gətirdiyi üçün.
Yəhudi keşişlər hay-küylə Məryəm oğlu İsanı tutmaq barəsində söhbətə başladılar. Casuslar hər yerdə o həzrəti axtarırdılar. Məsihin gizlənməsi onların nigaranlığına səbəb olmuşdu. Çünki o həzrətin vücudu onların mənafeləri üçün çox böyük təhlükə sayılırdı. Keşişlər həzrət Məsihi tapan və onu tutmaq üçün onlara məlumat verən adamlara hədiyyə və mükafatlar təyin etdilər.

MƏSİHİN ƏZİYYƏTLƏRİ
Məsih və anası çox əzab-əziyyətlərə dözdülər. Yəhudilər İsanın doğulduğu ilk günlərdən Məryəmə əziyyət verirdilər. Onların ürəkləri Allahın möcüzəsi ilə dirilmək əvəzinə Məryəmi pis işlərlə ittiham edir və deyirdilər: “İsanın atası Yusif Nəccar adlı bir kişidir.”
İsa böyüdükdən və Allahın risalətini öhdəsinə götürdükdən sonra hər yerdə onu təzyiq altında saxladılar. Onlar indi hökuməti onu öldürməyə təhrik etmişdilər. Onlar hakimi padşaha xəyanət etməsində ittiham edirdilər.
Yəhudilər o həzrəti öldürməkdə yaşıl işıq aldılar. Hər yerdə onu axtarmağa başladılar. Roma hakimi də onu tutmaq və dar ağacından asmaq üçün əsgərlərdən ibarət bir dəstə təyin etdi. Bəs, İsa harada idi?
İsa Məsih bəzi həvarilərlə bağda gizlənmişdi. Yemək yedikdən sonra Həzrət ayağa qalxdı ki, öz ardıcıllarına təvazökarlıq barəsində dərs versin. Onların əllərini yudu və buyurdu: “Mən bu işi etdim ki, sizin üçün nümunə olsun. Siz də insanlarla təvazökarcasına rəftar edin.”
O gecə İsa Məsih xəyanət hiss etmişdi. Buyurdu: !Sizə xəbər verirəm. Tezliklə çoban gedəcək və qoyunlar tənha qalacaqlar. Xoruz üç dəfə banlamazdan əvvəl sizin biriniz mənə kafir olacaqdır.”
Həvarilər bir-birlərinə nəzər saldılar. Yəhuda Esxəryutinin gözlərindən xəyanət qığılcımı saçırdı.
O, qış gecəsində hava çox soyuq idi. Hamı yuxuya getdikdə, Yəhuda yavaş-yavaş çölə çıxdı. O, qızıl və ləl-cəvahirat barəsində düşünürdü. Tezliklə əlinə yetişəcək mükafat barəsində fikirləşirdi. Ona görə də, keşişlərin xəbər gözlədikləri ibadətgaha doğru getdi.
Yəhuda böyük keşişin qulağına yavaşca nə isə deyib, bir ovuc qızıl sikkə aldı. Xoruz üç dəfə banladı. Kahinlər romalı əsgərlərə fərman verdilər ki, Yəhuda Esxəryuti ilə birgə getsinlər.
Yəhuda üzünü örtmüşdü ki, heç kəs onu tanımasın. O hərəkət etdi. Əsgərlər də onun ardınca hərəkət etdilər. Camaat məsələdən xəbərdar oldu. Hay-küy qalxdı. Onlarla məmur bağa daxil oldu.
Həvarilər o yan-bu yana qaçdılar. Allah iradə etdi ki, xaindən intiqam alsın. Ona görə də, İsa Məsihin oxşar sifətini Yəhudanın üzünə saldı. Yəhuda, İsa Məsihə oxşadı. Allah-taala İsa Məsihi göylərə, onlardan uzaqlara apardı. Onu yəhudilərin çirkin hiylələrindən xilas etdi.

XAÇ
Romalı məmurlar İsa Məsihi tuta bilmədilər. Onlar onu öncədən tanımırdılar. Çünki qabaqca onu görməmişdilər. Amma hay-küy və qalmaqal arasında gözləri Yəhudaya düşdü. Gördülər ki, Məsihin bütün əlamət və nişanələri onda vardır. Onu tutub apardılar.
Yəhudilər İsa Məsihin əlindən çox tez rahat olmaq istəyirdilər. Ona görə də, cəld onu Cəlcələ təpəsinə apardılar.
İsanın sərgüzəştləri unudulsun deyə, orada həmin İsaya oxşayan adamı dardan asdılar. Görəsən, doğrudanmı məsələ bununla sona çatdı. Yox! Onun zühuru barəsində çoxlu şayiələr yayıldı. Bəlkə, onu çox sevən yoxsul və kasıblar bu şayiələri yayırdılar.
Bununla belə, yəhudilər qorxu ilə yaşayırdılar. Çünki İsa Məsihin ölməsinə əmin deyildilər. Buna görə şayiə yayırdılar ki, Məryəm oğlu İsa öldürülmüş və dardan asılmışdır. Amma həqiqət başqa cür idi. Allah-taala Qurani-Kərimdə buyurur:
“Onlar İsanı nə öldürdülər, nə də dardan asdılar. Lakin məsələ onlar üçün dəyişildi. Şübhəsiz ki, onu öldürmədilər. Allah onu özünə tərəf ucaltdı. Allah qüdrətli və hikmətlidir.”
Məsih bir gün qayıdacaqdır... Nə vaxt? Vəd olunmuş gün. Əhli-beytin on ikinci imamı həzrət Məhdinin (ə) qiyam edəcəyi gün. İsa Məsih (ə) həzrət Məhdinin (ə) sözlərinə və ona şəhadət verəcək, haqq batilə qələbə çalacaq və hər yeri əmin-amanlıq və asayiş bürüyəcəkdir.

Kitabın adı: Peyğəmbərlərin həyatı
Tərcümə edən: V. Hüseynzadə

 

 

Tags: DİNLƏR VƏ MƏZHƏBLƏR, TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!