QEYB DÖVRÜNÜN MÖMİNLƏRİNİN ƏSRİN İMAMI (Ə) İLƏ BAĞLI HANSI VƏZİFƏLƏRİ VAR?

:

CAVAB:
Həzrət Mehdi (ə) ilə bağlı şiələrin hər birinin ağır vəzifələri vardır. Bu vəzifələrdən bəzilərini xatırlayaq:

1. Mehdinin (ə) zühurunun qətiliyinə iman – Əhli Sünnə rəvayətlərində oxuyuruq ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Hər kəs Mehdinin (ə) zühurunu inkar etsə, Məhəmmədə nazil olanı inkar etmişdir.”1
2. Fitnələr zamanı səbir və dinə bağlılıq –İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Bizim Qaimin qeybi dövründə əmrimizə bağlanan və qəlbi hidayətdən sonra çaşmayan kəsin xoş halına!”2
3. İmam Mehdinin (ə) vilayətinə bağlılıq - İmam Baqir (ə) həzrət peyğəmbərin dilindən belə nəql edir: “Bizim əhli-beytin Qaimini görənin xoş halına! Qiyamından öncə ona iqtida edənin xoş halına!”3
4. Allah-taaladan imam Mehdi (ə) (onu tanımaq) mərifəti diləmək – Kuleyni Əbu-Bəsirdən nəql edir ki, imam Baqir (ə) buyurmuşdur: “İmaməti tanıdınmı?” Ərz etdim ki, bəli, and olsun Allaha, Kufədən xaric olmamışdan tanıdım.” Buyurdu: “Bu vaxt üçün sənə yetər.”4
5. Beyətin təzələnməsi və itaətdə sabitlik – Əhd duasında oxuyuruq: “Pərvərdigara! Həqiqətən, mən onun (həzrət Mehdi) üçün bu günümdə əhd-peymanı, beyətimi təzələyirəm. Elə bir beyət ki, ondan ayrılmamışam və heç vaxt onu zay etməmişəm. Pərvərdigara! Məni o həzrətin köməkçilərindən, müdafiəçilərindən qərar ver...”5
6. Şübhə və iradlara cavab – İmam Sadiq (ə) buyurur: “Özünüzü şəkk-şübhədən uzaqlaşdırın, şəklərdən pəhriz edin, bundan həzər qılın. Mən Allahdan sizin tövfiq və öyüd istəyirəm.”6
7. Mömin qardaşlara yardım – İmam Sadiq (ə) “Əsr” surəsindəki “əmilus-salihati” təbirini din qardaşları arasında bərabərlik və qarşılıqlı yardım kimi izah etmişdir.7
İmam Əsgərinin (ə) təfsirində deyilir: “Hər kəs bizə xatir, əlimiz çatmadığından möhnətə düşmüş bir yetimi öhdəsinə götürsə, bizim elmimizdən bacardığını ona öyrətsə, Allah-taala onun haqqında buyurmuşdur: “Ey yardım göstərən kərim bəndə! Mən kərəmdə ondan yuxarıyam. Ey mənim mələklərim, ona öyrətdiyi hər bir hərf üçün behiştdə milyon qəsr verin...”8
8. Mehdişünaslıq iddiasında olan yalançılara inanmamaq – İmam Sadiq (ə) buyurur: “Heç şübhəsiz, bir-birinə oxşar on iki bayraq qalxar və onlar bir-birindən seçilməz...”9
9. Zühurun tezləşməsi üçün çoxlu dua etmək – Həzrət Mehdi (ə) bir məktubunda İshaq ibn Yaquba buyurur: “Zühurun tezləşməsi üçün çox dua edin. Çünki sizin qurtuluşunuz ondadır.”
10. Tələsməmək – Kuleyni imam Sadiqin (ə) belə buyurduğunu nəql edir: “Həqiqətən, xalq bu işdə tələsdiyi üçün həlak oldu. Bəndələri tələsdiyi üçün Allah tələsməyəcək. Çünki bu iş üçün bir nəhayət var...”10
11. Zühurun vaxtını müəyyənləşdirməmək – İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən, biz əhli-beyt vaxt müəyyənləşdirmirik...”11
12. Həzrət Mehdini (ə) sevmək – Bir çox rəvayətlərdə əhli-beyt məhəbbəti tövsiyə olunmuşdur. Belə bir tövsiyə xalqın diqqətinin Mehdiyə (ə) cəlb olunmasında və onun göstərişlərinə itaət edilməsində mühüm təsirə malikdir.

Kitаbın аdı: Əsrin İmamı Mehdi Sahibəz-Zamanla (ə) tanışlıq
Müәllif: Ustad Əli Əsğər Rizvani

Tәrcümә еdәn: M. Əhməd

1 “Fəraidus-səmteyn”, c. 2, s. 324.
2 “Kəmalud-din”, s.358.
3 “Kəmalud-din”, s.286; “Bihar”, c. 51, s. 72.
4 “Kafi”, c. 1, s. 185.
5 “Bihar”, c. 102.
6 “Bihar”, c. 51, s. 146.
7 “Kəmalud-din”, s.656; “Bihar”, c. 24.
8 “Bihar”, c. 2, s. 4.
9 “Kəmalud-din”, s.348.
10 “Kafi”, c. 1, s. 369.
11 “Bihar”, c. 52, s. 119.

 

 

 

Tags: Əhli-Beyt (ə), İmam Zaman (ə), suallara cavab, Müxtəlif dini mövzular

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!