ƏRƏFƏ GECƏSİ VƏ GÜNÜNÜN ƏMƏLLƏRİ

:

Ərəfə gecəsi üçün oxunan dua:

Mütəbərrik gecələrdən biridir. Qazil-hacatla (hacətlərin rəva edənlə) münacat gecəsidir. Bu gecə tövbələr qəbul və dualar müstəcab olar. Hər kəs o gecəni ibadətlə məşğul ola, yüz yetmiş ilin ibadətinin savabına yetişmişdir

1. Aşağıdakı duanı oxumaq. Hər kim bu duanı Ərəfə gecəsi və ya cümə axşamları oxusa, Allah taala onun günahlarını bağışlayar. Dua belədir:
Əllahummə ya şahidə kulli nəcva, və məvziə kulli şəkva və alimə kulli xəfiyyəh, və mun-təha kulli hacəh, ya mubtədiən bin niəmi ələl ibad, ya kəriməl əfvi ya həsənət təcavuz, ya cəvadu ya mən la yuvari minhu ləylun dac, və la bəhrun əccac, və la səmaun zatu əbrac, və la zuləmun zaturtitac (zatur-tiyac), ya məniz zulmətu in-dəhu ziya, əsəlukə binuri vəc-hikəl kərim, əlləzi təcəlləytə bihi lil cəbəl, fəcəəltəhu dəkkən və xərrə Musa səiqa, və bismi-kəlləzi rəfətə bihis səmavati bila əməd, və sətəhtə bihil ərzə əla vəchi main cəməd, və bis-mikəl məxzunil məknunil məktubit tahirilləzi iza duitə bihi əcəbt, və iza suiltə bihi ətəyt, və bismikəs subbuhil quddusil burhanilləzi huvə nurun əla kulli nur, və nurun min nurrin yuziu minhu kullu nur, iza bələğəl ərzənşəqqət, və iza bələğəs səmavati futihət, və iza bələğəl ərşəhtəzz, və bismi-kəlləzi tərtəidu minhu fəraizu məlaikətik, və əsəlukə bihəqqi Cəbrəilə və Mikailə və İsrafil, və bihəqqi Muhəmmədinil Mus-təfa, səlləllahu ələyhi və alih, və əla cəmiil ənbiyai və cəmiil məlaikəh, və bil ismilləzi məşa bihil Xizru əla quləlil (tələlil) ma, kəma məşa bihi əla cədədil ərz, və bismikəlləzi fələqtə bihil bəhrə li Musa, və əğrəqtə Firəvnə və qəvməh, və əncəytə bihi Musəbnə İmranə və mən məəh, və bismikəlləzi dəakə bihi Musəbnu İmranə min cani-bit Turil əymən, fəstəcəbtə ləhu və əlqəytə ələyhi məhəbbətən mink, və bismikəlləzi bihi əhya İsəbnu Məryəməl məvta, və təkəlləmə fil məhdi səbiyya, və əbrəəl əkməhə vəl əbrəsə biiznik, və bismikəlləzi dəakə bihi həmələtu ərşik, və Cəbrəilu və Mikailu və İsrafilu və həbibukə Muhəmməd, səlləllahu ələyhi və alih, və məlaikətukəl muqərrəbun, və ənbiyaukəl mursəlun, və ibadukəs salihun, min əhlis səmavati vəl ərəzin, və bismikəlləzi dəakə bihi zunnun, iz zəhəbə muğazibən fəzənnə ən lən nəqdirə (təqdirə) ələyh, fənada fiz zulumati ən la ilahə illa ənt, subhanəkə inni kuntu minəz zalimin, fəstəcəbtə ləhu və nəccəytəhu minəl ğəmm, və kəzalikə tuncil (nuncil) mu-minin, və bismikəl əzimilləzi dəakə bihi Davud, və xərrə ləkə sacidən fəğəfərtə ləhu zənbəh, və bismikəlləzi dəət-kə bihi Asiyətumrəətu Firəvn, iz qalət rəbbibni li indəkə bəytən fil cənnəh, və nəccini min Firəvnə və əməlih, və nəccini minəl qəvmiz zalimin, fəstəcəb-tə ləha duaəha, və bismikəlləzi dəakə bihi Əyyub, iza həllə bihil bəla, fəafəytəhu və atəytəhu əhləh, və misləhum məəhum rəhmətən min indik, və zikra lil abidin, və bismi-kəlləzi dəakə bihi Yəqubu fərədədtə ələyhi bəsərəh, və qurrətə əynihi Yusufə və cəmətə şəmləh, və bismikəlləzi dəakə bihi Suləyman, fəvəhəbtə ləhu mulkən la yənbəği liəhədin min bədih, innəkə əntəl vəhhab, və bismikəlləzi dəakə bihi səxxərtə bihil buraqə li Muhəmməd, səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm, iz qalə təala subhanəlləzi əsra biəbdihi ləylən minəl məscidil hərami iləl məscidil əqsa, və qəvluhu subhanəlləzi səxxərə ləna haza, və ma kunna ləhu muqrinin, və inna ila rəbbina ləmunqəlibun, və bismikəlləzi tənəzzələ bihi Cəbrailu əla Muhəmməd, səl-ləllahu ələyhi və alih, və bismi-kəlləzi dəakə bihi Adəmu fəğə-fərtu ləhu zənbəh, və əskəntəhu cənnətək, və əsəlukə bihəqqil Quranil əzim, və bihəqqi Muhəmmədin xatəmin nəbiyyin, və bihəqqi İbrahimə və bihəqqi fəslikə yəvməl qəza, və bihəqqil məvazini iza nu-sibət, vəs suhufi iza nuşirət, və bihəqqil qələmi və ma cəra, vəl ləvhi və ma əhsa, və bihəqqil ismilləzi kətəbtəhu əla sura-diqil ərşi qəblə xəlqikəl xəlqə vəd dunya, vəş şəmsə vəl qəmə-rə biəlfəy am, və əşhədu ən la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh, və ənnə Muhəm-mədən əbduhu və rəsuluh, və əsəlukə bismikəl məxzuni fi xəzainikəlləzistəsərtə bihi fi ilmil ğəybi indək, ləm yəzhər ələyhi əhədun min xəlqik, la mələkun muqərrəbun və la nəbiyyun mursəl, və la əbdun mustəfa, və əsəlukə bismikəl-ləzi şəqəqtə bihil bihar, və qa-mət bihil cibal, vəxtələfə bihil ləylu vən nəhar, və bihəqqis səbil məsani vəl Quranil əzim, və bihəqqil kiramil kati-bin, və bihəqqi Taha və Yasin və Kaf ha ya əyn sad, və Ha mim əyn sin qaf, və bihəqqi Təvrati Musa və İncili İsa, və Zəburi Davudə və Furqani Muhəmməd, səlləllahu ələyhi və alih, və əla cəmiir rusuli və biahiyyən şərahiyya, Əllahum-mə inni əsəlukə bihəqqi tilkəl munacatilləti kanət bəynəkə və bəynə Musəbni İmran, fəvqə cəbəli Turi Sina, və əsəlukə bismikəlləzi əlləmtəhu mələkəl məvti liqəbzil ərvah, və əsə-lukə bismikəlləzi kutibə əla vərəqiz zəytun, fəxəzəətin nira-nu litilkəl vərəqəh, fəqultə ya naru kuni bərdən və səlama, və əsəlukə bismikəlləzi kətəbtəhu əla suradiqil məcdi vəl kəra-məh, ya mən la yuhfihi sailun və la yənqusuhu nail, ya mən bihi yustəğasu və iləyhi yulcə, əsəlukə biməaqidil izzi min ərşik, və muntəhər rəhməti min kitabik, və bismikəl əzəmi və cəddikəl əla və kəlimatikət tammatil ula, Əllahummə rəbbər riyahi və ma zərət, vəs səmai və ma əzəllət, vəl ərzi və ma əqəllət, vəş şəyatini və ma əzəllət, vəl bihari və ma cərət, və bihəqqi kulli həqqin huvə ələykə həqq, və bihəqqil məlaikətil muqərrəbin, vər rəvhaniyyinə vəl kərrubinə vəl musəbbihin, ləkə bil ləyli vən nəhar, la yəfturunə və bihəqqi İbrahimə xəlilik, və bihəqqi kulli vəliyyin yunadikə bəynəs səfa vəl mərvəh, və təstəcib ləhu duaəhu ya mucib, əsəlukə bihəqqi hazihil əsma, və bihazihid dəəvati ən təğfirə ləna ma qəddəmna və ma əx-xərna, və ma əsrərna və ma ələnna, və ma əbdəyna və ma əxfəyna, və ma əntə ələmu bihi minna, innəkə əla kulli şəyin qədir, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin, ya hafizə kulli ğərib, ya munisə kulli vəhid, ya quddətə kulli zəif, ya nasirə kulli məzlum, ya raziqə kulli məhrum, ya munisə kulli mus-təvhiş, ya sahibə kulli musafir, ya imadə kulli hazir, ya ğafirə kulli zənbin və xətiyəh, ya ği-yasəl mustəğisin, ya sərixəl mustəsrixin, ya kaşifə kərbil məkrubin, ya faricə həmmil məhmumin, ya bədiəs səmavati vəl ərəzin, ya muntəha ğayətit talibin, ya mucibə dəvətil muz-tərrin, ya ərhəmər rahimin, ya rəbbil aləmin, ya dəyyanə yəvmid din, ya əcvədəl əcvədin, ya əkrəməl əkrəmin, ya əsməəs samiin, ya əbsərən nazirin, ya əqdərəl qadirin, iğfir liyəz zunubəlləti tuğəyyirun niəm, vəğfir liyəz zunubəlləti turisun nədəm, vəğfir liyəz zunubəlləti turisus səqəm, vəğfir liyəz zunubəlləti təhtikul isəm, vəğfil liyəz zunubəlləti təruddud dua, vəğfir liyəz zunubəlləti təhbisu qətrəs səma, vəğfir liyəz zunubəlləti tuəccilul fəna, vəğ-fir liyəz zunubəlləti təclibuş şəqa, vəğfir liyəz zunubəlləti tuzlimul həva, vəğfir liyəz zunubəlləti təkşiful ğita, vəğfir liyəz zunubəlləti la yəğfiruha ğəyruk, ya Əllahu vəhmil ənni kullə təbiətin liəhədin min xəlqik, vəcəl li min əmri fərəcən və məxrəcən və yusra, və ənzil yəqinəkə fi sədri, və rəxaəkə fi qəlbi, hətta la ərcuvə ğəyrək, Əllahumməh-fəzni və afini fi məqami, vəshəbni fi ləyli və nəhari, və min bəyni yədəyyə və min xəlfi və ən yəmini, və ən şimali və min fəvqi və min təhti, və yəssir liyəs səbil, və əhsin liyət təysir, və la təxzulni fil əsir, vəhdini ya xəyrə dəlil, və la təkilni ila nəfsi fil umur, və ləqqini kullə surur, vəqlibni ila əhli bil fəlahi vən nəcah, məh-burən fil acili vəl acil, innəkə əla kulli şəyin qədir, vərzuqni min fəzlik, və əusi ələyyə min təyyibati rizqik, vəstəmilni fi taətik, və əcirni min əzabikə və narik, vəqlibni iza təvəffəytəni ila cənnətikə birəhmətik, Əlla-hummə inni əuzu bikə min zəvali nimətik, və min təhvili afiyətik, və min hululi nəqi-mətik, və min nuzuli əzabik, və əuzu bikə min cəhdil bəlai və dərəkiş şəqa, və min suil qəza, və şəmatətil əda, və min şərri ma yənzilu minəs səma, və min şərri ma fil kitabil munzəl, Əllahummə la təcəlni minəl əşrar, və la min əshabin nar, və la təhrimni suhbətəl əxyar, və əhyini həyatən təyyibəh, və təvəffəni vəfatən təyyibətən tulhiquni bil əbrar, vərzuqni murafəqətəl ənbiya, fi məqədi sidqin ində məlikin muqtədir, Əllahummə ləkəl həmdu əla husni bəlaikə və sun`ik, və lə-kəl həmdu ələl islami vəttibais sunnəh, ya rəbbi kəma hədəytə-hum lidinik, və əlləmtəhum kitabəkə fəhdina və əllimna, və ləkəl həmdu əla husni bəlaikə və sunik, indi xassətən kəma xələqtəni fəəhsəntə xəlqi, və əlləmtəni fəhsəntə təlimi, və hədəytəni fəəhsəntə hidayəti, fələkəl həmdu əla inamikə ələyyə qədimən və hədisa, fə-kəm min kərbin ya səyyidi qəd fərrəctəh, və kəm min ğəmmim ya səyyidi qəd nəffəstəh, və kəm min həmmim ya səyyidi qəd kəşəftəh, və kəm min bəlain ya səyyidi qəd sərəftəh, və kəm min əybin ya səyyidi qəd sətərtəh, fələkəl həmdu əla kulli halin fi kulli məsvən və zəman, və munqələbin və mu-qam (məqam), və əla hazihil hali və kulli hal, Əllahumməc-əlni min əfzəli ibadikə nəsibən fi hazəl yəvm, min xəyrin təq-simuhu əv zurrin təkşifuh, əv suin təsrifuhu əv bəlain tədfə-uh, əv xəyrin təsuquhu əv rəh-mətin tənşuruha, əv afiyətin tulbisuha, fəinnəkə əla kulli şəyin qədir, və biyədikə xə-zainus səmavati vəl ərz, və əntəl vahidul kərimul mutil-ləzi la yurəddu sailuh, və la yuxəyyəbu amiluh, və la yən-qusu nailuh, və la yənfədu ma indəh, bəl yəzdadu kəsrətən və tiybən və ətaən və cuda, vər-zuqni min xəzainikəlləti la təf-na, və min rəhmətikəl vasiəh, innə ətaəkə ləm yəkun məh-zura, və əntə əla kulli şəy`in qədir, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.

Ərəfə günü üçün əməllər zikr olunub:

1. Qüsl

2. İmam Hüseynin (ə) ziyarəti

3. Əsr namazından sonra Ərəfə dualarını oxumağa başlamamışdan öncə iki rükət namaz qıla, Allah-taalanın yanında öz günahlarını etiraf edə ki, Ərəfənin savabını qazansın və günahları bağışlansın. Birinci rükətdə “Həmd”-dən sonra “İxlas”, ikinci rükətdə “Həmd”-dən sonra “Kafirun” surəsi oxunur.

4. Oruc tutmaq.

5. Həzrət Məhəmmədin (s.a.a.s) Ərəfə günündəki zikrlərini oxumaq : [Subhanəlləzi fissəmai ərşuh, subhanəlləzi fil ərzi hukmuh, subhanəlləzi fil quburi qəzauh, subhanəlləzi fil bəhri səbiluh, Subhanəlləzi finnari sultanuh, Subhanəlləzi fil cənnəti rəhmətuh, Subhanəlləzi fil qiyməti ədluh, Subhanəlləzi rəfə əssəma, Subhanəlləzi bəsətəl ərzə, Subhanəlləzi la məlcə ə və la məcə ə minhu illa iləyh. Subhanəl lahi vəl həmdu lilləhi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər.]

6. Ümm-Davud duasını oxumaq

7. İmam Hüseynin (ə) Ərəfə günündəki duasını oxumaq

8. Ərəfə gününün sonunda bu dua oxunsun:
یا رَبِّ اِنَّ ذُنُوبى لا تَضُرُّکَ وَاِنَّ مَغْفِرَتَکَ لى لا تَنْقُصُکَ فَاَعْطِنى ما لا یَنْقُصُکَ وَاغْفِرْ لى ما لایَضُرُّکَ "
[Ya rəbbi, innə zunubi la təzurruk, və innə məğfirətik li la tənqusuk, fə ətini ma la yənqusuk, vəğfirli ma la yəzurruk.]اَللّهُمَّ لا تَحْرِمْنى خَیْرَ ما عِنْدَکَ لِشَرِّ ما عِنْدى فَاِنْ اَنْتَ لَمْ تَرْحَمْنى بِتَعَبى وَ نَصَبى فَلا تَحْرِمْنى اَجْرَ الْمُصابِ عَلى مُصیبَتِهِ"
[Allahummə la təhrimni xəyrə ma indəkə lişərrin ma indi fə əntə ləm tərhəmni bi tə əbi və nəsəbi fəla təhrimni əcrəl məsaibi əla musibətih.]

9. Məşlul duasını oxumaq

Ahlibeyt.az
Hazırladı: Rəsul Mahmudov

 

Tags: DUA, MÜXTƏLİF DİNİ MÖVZULAR

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!